Τα συστήματα


Τι είναι αγροδασικά συστήματα

O συνδυασμός δένδρων και γεωργικών καλλιεργειών ή/και βόσκησης στην ίδια επιφάνεια είναι γνωστός με το όνομα αγροδασοπονία (agroforestry) και τα συστήματα που διαχειρίζονται με τον τρόπο αυτό ονομάζονται αγροδασικά. Πρόκειται για μικτά συστήματα με κύριο χαρακτηριστικό την παρουσία των δένδρων. Τα δένδρα αυτά εξυπηρετούν πολλαπλούς σκοπούς: παραγωγικούς, περιβαλλοντικούς και πολιτισμικούς. Παράγουν πολλά προϊόντα, όπως ξυλεία, καυσόξυλα, πασσάλους, φλοιό, φρούτα, καρπούς και φύλλωμα για τα ζώα, νέκταρ ή γύρη για τις μέλισσες, κ.λπ. και προσφέρουν πολλές υπηρεσίες, όπως βελτίωση του εδάφους, μείωση της επιφανειακής απορροής, διατήρηση της βιοποικιλότητας, έλεγχο των ζιζανίων και βελτίωση του τοπίου γενικότερα.

Στη χώρα μας απαντούν τρεις τύποι αγροδασικών συστημάτων, τα δασογεωργικά, τα δασολιβαδικά και τα αγροδασολιβαδικά.

Τα αγροδασικά συστήματα αποτελούν παράδοση

Τα αγροδασικά συστήματα αποτελούν μια παραδοσιακή μορφή χρήσης της γης στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Εντούτοις όμως είναι ελάχιστα γνωστά στις Υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση της γης και δεν έχουν τύχει της δέουσας προσοχής από την επιστημονική κοινότητα. Κι αυτό γιατί το μοντέλο της γεωργίας που εφαρμόστηκε στα μεταπολεμικά χρόνια και το οποίο είχε ως στόχο τη μεγιστοποίηση της γεωργικής παραγωγής οδήγησε στη μετατροπή πολλών από τα μικτά αυτά συστήματα σε μονοκαλλιέργειες με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν τα δένδρα, τα οποία εμποδίζουν τη χρήση των μηχανημάτων. Από την άλλη μεριά, η πολιτική της επιδότησης της γεωργικής παραγωγής από την Ευρωπαϊκή Ένωση που εφαρμόστηκε μέχρι τη 10ετία του 1990 συνέβαλε επίσης στην κοπή των δένδρων, επειδή αυτά έπρεπε να εξαιρεθούν από την παραγωγική επιφάνεια των χωραφιών, που μπορούσε να επιδοτηθεί.

Τελευταίες εξελίξεις

Κατά τα τελευταία έτη έχει διαπιστωθεί ότι η προστασία των παραδοσιακών αγροδασικών συστημάτων κρίνεται επιτακτική για τη διατήρηση της καλής κατάστασης των εδαφών, της βιοποικιλότητας και του αγροτικού τοπίου καθώς και για την εξασφάλιση οικονομικής στήριξης του πληθυσμού της υπαίθρου που δραστηριοποιείται στον ημιορεινό και ορεινό χώρο. Επίσης, κρίνεται αναγκαία η δημιουργία νέων συστημάτων που να μπορούν να συνδυάσουν δασική και γεωργική παραγωγή και να καταστούν οικονομικά βιώσιμα.

Γιατί χρειάζεται το Δίκτυο

Για να συντονιστούν όλες οι παραπάνω προσπάθειες θεωρήθηκε απαραίτητη η ίδρυση ενός “Δικτύου για την προστασία και ανάπτυξη των αγροδασικών συστημάτων” στη χώρα μας. Το Δίκτυο αυτό θα βοηθήσει στην παροχή και ανταλλαγή πληροφοριών για την καλύτερη υποστήριξη των πρακτικών διαχείρισης παλιών και νέων συστημάτων, ώστε να καταστούν οικονομικά βιώσιμα. Επίσης, αναμένεται να προάγει τη γνώση και την πληροφόρηση για την προστασία του αγροτικού και δασικού τοπίου της χώρας μας, το οποίο κινδυνεύει από τις αλόγιστες πολιτικές και τις νέο-τεχνολογικές ανθρώπινες παρεμβάσεις.

© Copyright 2008-2018 by Greek Agroforestry Network